XENA WARRIOR PRINCESS: 1996 - 2001
jack1
DESCRIPTION: “India-Aphrodite” Feet and base, on set, Xena